fbpx

תקנון מבצע קידום מכירות למבצע קנה קבל 2024

תקנון מבצע "קידום מכירות למבצע קנה קבל 2023"  (לעיל ולהלן: "המבצע")

1.           "עורך המבצע":

ג'י. טי.אל. וי. ניהול רננים בע"מ ח.פ. 514896992

המוסמכת לפעול בשם בעלות הזכויות במרכז המסחרי הידוע כקניון "רננים"  ברעננה (להלן: "הקניון")

2.           תקופות המבצע: 8-14/2/24 או עד גמר מלאי המתנות, המוקדם מביניהם (להלן: "תקופת המבצע").

3.           "החנויות מעניקות המתנות" (מעניקות המתנות במסגרת המבצע): סופר פארם, לאוקסיטן

4.           "החנויות המשתתפות במבצע" (אשר רכישה באיזו מהן מזכה בהשתתפות במבצע, בכפוף לתנאים הקבועים בסעיפים 6 ו- 7 להלן): כל החנויות בקניון למעט מסעדות ובתי קפה, משרדים, שופרסל, רונית רפאל, אמריקן לייזר, קר לייזר, מכבי אסתטיקה ברליץ, מספרה ושירותי והדואר.

5.           הזכאים להשתתף במבצע: לקוחות החנויות המשתתפות במבצע (להלן: "המשתתף" או "המשתתפים").

6.           מהות ונוהל המבצע: משתתף אשר רכש בתקופת המבצע כהגדרתה בסעיף 2 לעיל בסכום 399 ₪ ומעלה בחנויות המשתתפות במבצע, או באיזו מהן, בקנייה מצטברת ביום אחד בלבד, יהיה זכאי למתנה מהחנויות המשתתפות להלן (להלן: "המתנות"): סולתם ובוטיק סנטרל

 

אופן ההשתתפות במבצע: משתתף אשר ירכוש מוצרים באיזו מחנויות הקניון המשתתפות במבצע בסכום הנקוב בסעיף 6 לעיל, בתקופת המבצע, יסמס את המילה "אהבה"  למס' טלפון 050-8084441 ויקבל  קופון סלולרי לנייד שאותו יציג ביחד עם חשבוניות מקור של קניון רננים בעמדת המבצע.

7.           ההשתתפות במבצע אפשרית בימי חול בין השעות 11:00 ל- 20:00, ביום שישי בין השעות 10:00-14:30בעמדת המבצע אשר תמוקם                בחלל הקניון

8.           מתנה אחת ללקוח ביום, אין אפשרות להירשם עבור אדם אחר שלא נוכח בעמדת המבצע.

9.           אחריות: ההשתתפות במבצע על כל שלביו, לרבות מימוש המתנות, הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע ושל החנויות מעניקות המתנות, ועורך המבצע אינו אחראי לכל נזק שייגרם למשתתף בגין השתתפותו במבצע זה, ככל שיגרם.

מובהר כי עורך המבצע אינו אחראי כלפי המשתתפים לאיכות המתנות שיחולקו על ידי החנויות מעניקות המתנות, וכן לא יהיה אחראי לכל פגם, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע למתנות שיחולקו על ידי החנויות מעניקות המתנות, ובכלל זה מודיע עורך המבצע כי לא יהיה אחראי למעשה ו/או מחדל של החנויות מעניקות המתנות, ו/או תקלות או שיבושים העלולים להיגרם עקב אי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או בצוע לקוי על-ידי מי מהחנויות מעניקות המתנות, ולמשתתפים, לחנויות המשתתפות במבצע ולחנויות מעניקות המתנות לא תהיה כל טענה ו/ או דרישה כלפי עורך המבצע בקשר עם כך.

כללי:

10.        על אף כל האמור בתקנון זה, עורך המבצע יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את הוראות תקנון זה, לרבות אך לא רק – לקצר או להאריך את תקופת המבצע, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, לשנות ו/או להחליף את החנויות המשתתפות במבצע ו/או את החנויות מעניקות המתנות ו/או את המתנות המוענקות במסגרת המבצע, או חלקן, ולבטל את המבצע בכל עת. תיקון או עדכון לתקנון כאמור יפורסם במסגרת פרסומים בקניון (להלן: "עדכון לתקנון").

11.        במקרה שעורך המבצע האריך את תקופות המבצע (להלן: "תקופת המבצע הנוספת"), הוראות תקנון זה תמשכנה לחול על תקופת המבצע הנוספת, וזאת אלא אם ייקבע אחרת על ידי עורך המבצע במסגרת פרסום עדכון לתקנון.

12.        עותקים של תקנון המבצע ניתן להשיג במשרדי הנהלת הקניון.

חברת ניהול קניון "רננים"