תקנון מבצע "קידום מכירות פליי פארק 2023" (לעיל ולהלן: "המבצע")
1. "עורך המבצע":
ג'י. טי.אל. וי. ניהול רננים בע"מ ח.פ. 514896992
המוסמכת לפעול בשם בעלות הזכויות במרכז המסחרי הידוע כקניון "רננים" ברעננה (להלן: "הקניון")
2. תקופות המבצע: 29/10-2/11/23, בימים א-ה' בלבדאו עד גמר מלאי המתנות, המוקדם מביניהם (להלן: "תקופת המבצע").
3. "החנויות המשתתפות במבצע – פלייפארק סניף קניון רננים
4. הזכאים להשתתף במבצע: לקוחות הקניון (להלן: "המשתתף" או "המשתתפים").
• מהות ונוהל המבצע: לקוח הרוכש כרטיס לפליי פארק בעלות של 19 ₪
• מותנה בהצטרפות למועדון לקוחות רננים
• 1000 יחידות למימוש
5. ההשתתפות במבצע אפשרית בימים א-ה בפליי פארק 29/10-2/11/23
6. אין אפשרות להירשם עבור אדם אחר שלא נוכח בעמדת המבצע.
7. אחריות: ההשתתפות במבצע על כל שלביו, לרבות מימוש המתנות, הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים במבצע ושל החנות המעניקה הטבה, ועורך המבצע אינו אחראי לכל נזק שייגרם למשתתף בגין השתתפותו במבצע זה, ככל שיגרם.
מובהר כי עורך המבצע אינו אחראי כלפי המשתתפים לאיכות ההטבה שתחולק על ידי החנות מעניקת ההטבה, וכן לא יהיה אחראי לכל פגם, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע להטבה ובכלל זה מודיע עורך המבצע כי לא יהיה אחראי למעשה ו/או מחדל של, ו/או תקלות או שיבושים העלולים להיגרם עקב אי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או בצוע לקוי על-ידי החנות המעניקה את ההטבה, ולמשתתפים, ולחנות המעניקה הטבה לא תהיה כל טענה ו/ או דרישה כלפי עורך המבצע בקשר עם כך.
כללי:
8. על אף כל האמור בתקנון זה, עורך המבצע יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את הוראות תקנון זה, לרבות אך לא רק – לקצר או להאריך את תקופת המבצע, לשנות את תנאיו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, לשנות ו/או להחליף את החנויות המשתתפות במבצע ו/או את החנויות מעניקות המתנות ו/או את המתנות המוענקות במסגרת המבצע, או חלקן, ולבטל את המבצע בכל עת. תיקון או עדכון לתקנון כאמור יפורסם במסגרת פרסומים בקניון (להלן: "עדכון לתקנון").
9. במקרה שעורך המבצע האריך את תקופות המבצע (להלן: "תקופת המבצע הנוספת"), הוראות תקנון זה תמשכנה לחול על תקופת המבצע הנוספת, וזאת אלא אם ייקבע אחרת על ידי עורך המבצע במסגרת פרסום עדכון לתקנון.
10. עותקים של תקנון המבצע ניתן להשיג במשרדי הנהלת הקניון.

חברת ניהול קניון "רננים"